ZASADY DOBORU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO


Krok 1 - podział rodzaju odbiorników wg zasilania

Zastanówmy się jakie odbiorniki energii elektrycznej będziemy chcieli podłączyć do agregatu.

Przede wszystkim podzielmy je pod kątem zasilania jakiego wymagają. Mamy zatem:
odbiorniki jednofazowe (1~ 230V) - urządzenia małej mocy, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia małej mocy, sprzęt gospodarstwa domowego, silniki elektryczne jednofazowe, ogrzewanie elektryczne,
odbiorniki trójfazowe (3~ 400V) - urządzenia dużej mocy, to przede wszystkim silniki elektryczne o dużej mocy, kuchnie AGD trójfazowe, ogrzewanie elektryczne.
Jak widać część odbiorników trójfazowych jest zasilana także jednofazowo w swoich odmianach o małych mocach.


Krok 2 - podział rodzaju odbiorników wg rodzaju odbieranej mocy

Dodatkowo odbiorniki dzielimy pod kątem rodzaju mocy jaką odbierają. Mamy zatem:
odbiorniki rezystancyjne - np. sprzęt agd i rtv, oświetlenie, ogrzewanie elektryczne itp.,
odbiorniki indukcyjne - silniki elektryczne jedno i trójfazowe, elektronarzędzia, transformatory itp.,
odbiorniki nieliniowe - zasilacze UPS, falowniki, sprzęt komputerowy.

Większość urządzeń występuje w dwóch odmianach zasilania - jednofazowe i trójfazowe.


Krok 3 - moc znamionowa odbiorników

Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową na której podawana jest moc urządzenia. Moc podawana jest w jednostce mocy czynnej - kW (kilowaty).
Podsumuj moce poszczególnych odbiorników, które będą włączone jednocześnie - osobno moce odbiorników jednofazowych i trójfazowych. Moc agregatu prądotwórczego powinna przewyższać łączne zapotrzebowanie mocy odbiorników.


Krok 4 - przeliczanie mocy agregatu

Moc, którą urządzenia pobierają podczas działania, umieszczona na tabliczkach znamionowych podawana jest zazwyczaj w kilowatach (kW).

Jeśli moc agregatu prądotwórczego podawana jest w jednostce kilo-wolto-ampery (kVA) musimy ją przeliczyć na kilowaty wg zależności:
P = S * cos
czyli mając np. agregat prądotwórczy trójfazowy, o mocy gniazd trójfazowych, 3kVA po przeliczeniu, moc wyrażona w kW, jaką maksymalnie można go obciążyć, wynosi:
P = 3kVA * 0.8 = 2.4kW
gdzie:
P - moc Czynna dla odbiorników o charakterze rezystancyjnym
S - moc Pozorną dla odbiorników indukcyjnych
cos - zazwyczaj równy 0.8


Wybór A - zdecydowałeś się na agregat jednofazowy

Agregaty prądotwórcze jednofazowe zalecane są jeśli nie zamierzamy zasilać urządzeń trójfazowych.

Musimy zastosować także dodatkowe przewymiarowania:
odbiorniki rezystancyjne i nieliniowe - zapotrzebowanie mocy co najmniej 1.2 większe od mocy znamionowej urządzenia,
odbiorniki indukcyjne - zapotrzebowanie mocy co najmniej 3 razy większe od mocy znamionowej urządzenia. Przyczyną są prądy rozruchowe urządzeń. Dla przykładu moc pobierana podczas rozruchu silnika elektrycznego może wynosić ok. 2-4 razy więcej, niż jego zapotrzebowanie na moc, w trakcie normalnej pracy.

Przykładowo:
• komputer 0.5kW*1.2=0.6kW
• telewizor 0.7kW*1.2=0.84kW
• czajnik elektryczny 2.5kW*1.2=3kW
• odkurzacz 2kW*1.2=2.4kW
• silnik elektryczny jednofazowy (3kVA) 2.4kW*3=7.2kW

RAZEM: 14.04kW

Wybieramy agregat jednofazowy o mocy min. 14kW. Po przeliczeniu na kilowoltoampery moc minimalna agregatu powinna być nie mniejsza niż 17.55kVA.

Wybór B - wybrałeś agregat trójfazowy

Chcesz mieć urządzenie bardziej uniwersalne, do którego będziesz mógł podłączać urządzenia jednofazowe jak również trójfazowe. Agregaty prądotwórcze trójfazowe posiadają bowiem dwa komplety gniazd - trójfazowe i jednofazowe


Urządzenia jednofazowe podłączasz do gniazd jednofazowych, pamiętając że moc źródła jednofazowego kW (1~) agregatu prądotwórczego powinna być 1.2 razy większa od sumy mocy jednocześnie podłączonych urządzeń. Z gniazd jednofazowych agregatu trójfazowego, nie można pobrać więcej niż 60% mocy podawanej w jego specyfikacji. Na przykład z agregatu o mocy trójfazowej 6 kVA (1~) możesz odebrać moc „jednofazową" nie większą niż 3.48 kW.
Urządzenia trójfazowe podłączamy do gniazd trójfazowych. Musimy zastosować dodatkowe przewymiarowania dla zasilania poniższych urządzeń.

Silniki elektryczne trójfazowe:
• połączone w gwiazdę - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej urządzenia
• połączone w trójkąt - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 9 razy większa od mocy znamionowej urządzenia
• połączone w gwiazdę / trójkąt (softstart, miękki start) - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej urządzenia
• z falownikiem - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia
• komutatorowe (elektronarzędzia) - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Dla silnika elektrycznego sprawdź jego prąd rozruchowy i dobierz odpowiednią moc agregatu.
Urządzenia grzewcze:
• zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Oświetlenie:
• Żarowe - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia
• Sodowe - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Zasilacze UPS:
• zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.7 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Urządzenia elektroniczne:
• zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

W trójfazowych agregatach prądotwórczych o małej mocy, w przypadku jednoczesnego zasilania odbiorników jednofazowych i trójfazowych, może wystąpić asymetria obciążeń na poszczególnych fazach.

Obliczenia agregatu dokonujemy analogicznie jak w przykładzie z agregatem jednofazowym.


INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH


W agregatach prądotwórczych AWAPOWER silnik spalinowy napędza generator prądu zmiennego. Generatory służą do zasilania odbiorników elektrycznych prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz.

1. Nie należy uruchamiać agregatu w pomieszczeniach : gazy spalinowe zawierają tlenek węgla, są toksyczne ,mogą doprowadzić do zatrucia a nawet śmierci.
2. Nie wolno uruchamiać generatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.
3. Nie wolno dotykać generatora mokrymi rękami podczas pracy ze względu na możliwość porażenia.
4. Obsługujący jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.
5. Nie wolno przykrywać ani osłaniać generatora w czasie pracy lub krótko po wyłączeniu, kiedy jest nagrzany.
6. Nie używaj generatora podczas deszczu lub w warunkach nadmiernej wilgotności.
7. Nie wolno uruchamiać generatora stojącego w wodzie lub na śniegu.
8. Stosuj tylko sprawne, nieuszkodzone przewody elektryczne – nie wolno układać przewodów pod agregatem ani na agregacie , grozi to porażeniem lub uszkodzeniem urządzenia.
9. Nie wolno podłączać generatora do instalacji elektrycznych zasilanych z innego źródła. Może to doprowadzić do porażenia prądem obsługującego lub innych osób. Z tego względu nie podłączaj pod żadnym pozorem agregatu do instalacji domowej.
10. Generator ustawiaj w odległości min 1 m od konstrukcji stalowych czy innych urządzeń.
11. Generatora nie należy przechylać nawet podczas transportu.
12. Podczas pracy generator powinien być stabilnie ustawiony na równej i twardej powierzchni, w czystym otoczeniu.
13. Nigdy nie przeciążaj generatora. Łączna moc zasilanych urządzeń nie może przekroczyć mocy znamionowej generatora.
14. Generator zawsze powinien być uziemiony.
15. Podczas obsługi agregatu palenie oraz zbliżanie się z otwartym ogniem jest zabronione.
16. Nie wolno dolewać paliwa podczas pracy silnika. Jeżeli paliwo się rozlało podczas dolewania to wytrzyj do sucha przed uruchomieniem agregatu.
17. Nigdy nie uruchamiaj agregatu gdy urządzenia są do niego podłączone. Po uruchomieniu należy poczekać aż ustabilizują się obroty i dopiero wtedy można włączyć odbiorniki. Po zatrzymaniu agregatu odłącz odbiorniki od generatora.
18. Nie wolno zmieniać prędkości obrotowej silnika ustawionej przez producenta.
19. Utrzymuj generator w czystości, zwracaj szczególną uwagę na nalepki ostrzegawcze.
20. Przed transportem lub konserwacją poczekaj do ostygnięcia agregatu.
21. Konserwacją części elektrycznej agregatu może zajmować się tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
22. Wszelkie naprawy odbywać się mogą tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.


UWAGI !
1. W dostarczonym nowym agregacie silnik nie jest zalany olejem smarującym
2. Miskę olejową należy napełnić olejem wg wskazówek instrukcji obsługi silnika. Nie wolno uruchamiać silnika bez oleju !
3. Zwracaj uwagę na wirujące i ruchome części maszyny, trzymaj ręce, stopy i luźne części ubrania z dala od wirujących elementów urządzenia !
4. Jeżeli urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym nie osiąga pełnych obrotów w ciągu kilku sekund po włączeniu należy je wyłączyć dla uniknięcia uszkodzenia.
5. Podczas eksploatacji agregatu w warunkach podwyższonej temperatury spada moc wyjściowa generatora, podobnie obniża się moc generatora na dużych wysokościach.
6. Należy pamiętać , że generator nie może pracować bez obciążenia.
7. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją agregatu oraz z załączoną instrukcją obsługi silnika napędzającego. Należy stosować się do zawartych w obu instrukcjach zaleceń i ostrzeżeń.
8. Nieprawidłowa obsługa czy konserwacja może spowodować zagrożenie życia obsługującego lub uszkodzić agregat i urządzenia zasilane.
9. Zawsze należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących użytych urządzeń i narzędzi.